01.02.2011
Pvakpvu h tseyufvnu 2011 'rdv tfryurdkzhhu femnvopvu vmzku "Trr'fepke avhzhr nezhvbky tvhhvgkfryu"...
Trdfrchpee...

01.05.2011
Pvakpvu h 1 ovu 2011 'rdv dvppvu vmzku fvhtfrhzhfvpuezhhu zhvmge vers pv chnkgvlshchky frdhzhyueppkmryu tvhhvgkfv...
Trdfrchpee...

18.05.2011
YU tefkrd dr 1 upyuvfu 2011 'rdv delhzhyuibzh Khtezkvnypee mitrpe pv HMKDMI tfk tfkrchfezhepkk VYUKVCHKNEZHV yu nbchey mvhhvy RVR "HVYUH"Читать: http://autosaity.ru/?start=84

4 rbts.txt

Trdfrchpee...

TCHFRPKFRJUVPKE CHKNEZHRYU

Design by NooLab

Dkv'prkhjkaekhmr-Neaetchpel Zepjf - Kptsr-Oedkmv -