01.02.2011
Pvakpvu h tseyufvnu 2011 'rdv tfryurdkzhhu femnvopvu vmzku "Trrfepke avhzhr nezhvbky tvhhvgkfryu"...
Trdfrchpee...

01.05.2011
Pvakpvu h 1 ovu 2011 'rdv dvppvu vmzku fvhtfrhzhfvpuezhhu zhvmge a pv chnkgvlshchky frdhzhyueppkmryu tvhhvgkfv...
Trdfrchpee...

18.05.2011
YU tefkrd dr 1 upyuvfu 2011 'rdv delhzhyuibzh Htezkvnypee mitrpe pv HMKDMI tfk tfkrchfezhepkk VYUKVCHKNEZHV yu nbchey mvhhvy RVR "HVYUH"

4 rbts.txt

Trdfrchpee...

CHFRPKFRYUVPKE CHKNEZHRYU

Design by NooLab

Dkv'prhzhkaehmr-Neaechpel Zepzhf - Kptsr-Oedkmv - -