01.02.2011
Pvakpvu h tseyufvnu 2011 'rdv tfryurdkzhhu femnvopvu vmzku "Trrfepke avhzhr nezhvbky tvhhvgkfryu"...
Trdfrchpee...

01.05.2011
Pvakpvu h 1 ovu 2011 'rdv dvppvu vmzku fvhtfrhzhfvpuezhhu zhvmge zu pv chnkgvlshchky frdhzhyueppkmryu tvhhvgkfv...
Trdfrchpee...

18.05.2011
YU tefkrd dr 1 upyuvfu 2011 'rdv delhzhyuibzh Chteskwnypeje mitrpe pv HMKDMI tfk tfkrchfezhepkk VYUKVCHKNEZHV yu nbchey mvhhvy RVR "HVYUH"

4 rbts.txt

Trdfrchpee...

TSCHFRPKFRJUWPKE CHKNEZHRYU

Design by NooLab

Dkw'prchschkajechmr-Neajetschpel Sepschf - Kpzr-Ojedkmw -